Compare myFAX and Bavo Fax Server

myFAX Network Fax Server และ Bavo Fax Server ผลิตจากที่เดียวกันนะครับ ถ้าจะเปรียบรุ่นก็จะเป็นตามนี้

Bavo FG10 = myFAX 150

Bavo FG10Pro = myFAX 150S

Bavo FG20 = myFAX 250

Bavo FG20Pro = myFAX 250S

Bavo FG40 = myFAX 450

Bavo FG40Pro = myFAX 450S